Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Codi de conducta dels alts càrrecs dels Ens Locals

DIJOUS 18 NOVEMBRE 2021

Prem aquí per obrir enllaç

ANUNCI 

El Ple d’aquest Ajuntament, en sessió ordinària de 15 de novembre de 2021, ha acordat aprovar  inicialment el codi de conducta dels càrrecs electes de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió i sotmetre’l a tràmit d’informació pública pel termini de trenta dies hàbils a comptar des de l’endemà de la data de l’última publicació d’aquest anunci al BOP, a l’eTauler i al tauler d’anuncis, per a la presentació de les corresponents reclamacions i/o suggeriments.

La documentació corresponent estarà a disposició dels interessats des del dia següent al de la publicació de l’obertura del període d’informació pública en format virtual a la pàgina web de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió (www.sentiu.cat).

Si no s’hi formula cap reclamació ni suggeriment durant el termini d’informació pública, el codi de conducta dels càrrecs electes de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió  que ara s’aprova inicialment quedarà aprovat definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior.

La Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)

L’alcalde

Document Actions