Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Anunci exposició pública i tràmit audiència veïnal sobre la sol·licitud d’autorització ambiental amb declaració d’impacte ambiental de l’activitat de valorització de residus no perillosos promoguda per La Sentiu Bioenergy, SL, al terme municipal de la Sentiu de Sió (exp. L1AAI230077)

DIMECRES 15 MAIG 2024

En compliment del que disposa l'article 20.2 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció
i control ambiental de les activitats, se sotmet a informació pública el contingut el projecte,
l'estudi d'impacte ambiental i la resta de documentació que acompanya la sol·licitud
d'autorització ambiental amb declaració d'impacte ambiental formulada per La Sentiu
Bioenergy, S.L, per exercir l'activitat de valorització de residus no perillosos, amb emplaçament
previst al terme municipal de La Sentiu de Sió a exposició pública, per un termini de 20 dies i a
informació veïnal per un període de 10 dies, a comptar des de l’endemà de la publicació del
present anunci al BOP de Lleida, a l’etauler, al tauler d’anuncis i a la web municipal
(www.sentiu.cat) per tal que les persones interessades presentin les al·legacions que considerin
pertinents.
DOCUMENTACIÓ:

1.- Projecte

2.- Plànols Projecte

3.- Estudi Impacte Ambiental

4.- Annex 1 Documentació complementària

5.- Annex 2 Documentació complementària

L’expedient es pot consultar també a les dependències municipals, de dilluns a divendres de
9.00h a 12.00h i a la web municipal (www.sentiu.cat).


La Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)


L’alcalde