Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Codi de conducta dels alts càrrecs dels Ens Locals

DIJOUS 18 NOVEMBRE 2021

Prem aquí per obrir enllaç

EDICTE

 

Aprovació definitiva del Codi de conducta dels alts càrrecs electes

 

El Ple d’aquest Ajuntament, en sessió ordinària de 15 de novembre de 2021, va acordar aprovar  inicialment el codi de conducta dels càrrecs electes de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió i sotmetre’l a tràmit d’informació pública pel termini de trenta dies hàbils a comptar des de l’endemà de la data de l’última publicació d’aquest anunci al BOP, a l’eTauler i al tauler d’anuncis, per a la presentació de les corresponents reclamacions i/o suggeriments

 

El document esmentat ha estat exposat al públic pel termini de trenta dies hàbils, mitjançant anunci inserit en el tauler d’anuncis, en l’eTauler de l’Ajuntament, en la web municipal i en el BOP de Lleida núm. 226, de data 23 de novembre de 2021, i que durant l’esmentat període no ha estat presentada cap reclamació raó per la qual ha esdevingut aprovat definitivament.

 

Contra el present acord que posa fi a la via administrativa es pot interposar, alternativament, recurs de reposició potestatiu en el termini d’un mes, a comptar des del dia següent a la publicació del present anunci, davant l’òrgan competent, de conformitat amb els articles 123 i 124 de Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida en el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent a la publicació del present anunci, de conformitat amb els articles 8.1, 25.1 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa. Si s’optés per interposar el recurs de reposició potestatiu no podrà interposar recurs contenciós administratiu fins que el primer sigui resolt expressament o s’hagi produït la seva desestimació per silenci. Tot això sens perjudici que pugui exercitar qualsevol altre recurs que estimi pertinent.

La Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)

L’alcalde